VelkommenJeg arbejder medMin baggrundPraktiske oplysningerPrivatlivspolitik

Privatlivspolitik

Behandling af dine oplysninger
Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger, og i nogle tilfælde videregiver, dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Som din psykolog indsamler og behandler jeg følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer, socialerelationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger):
Helbredsoplysninger, seksuelle forhold, fagforeningsmæssige forhold, politisk eller religiøst forhold, genetiske og biometriske data, etniske oplysninger. Behandles disse kategorier, tages der nødvendigt forbehold ift. nødvendigt indhentet samtykke.

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Afregningsformål.
Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning, som fx:
 • Dokumentationspligt.
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen:
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering deraf til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed
Når jeg indsamler personlysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder, at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang, det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.
  Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes én gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne for Overenskomst om Psykologhjælp af august 2019.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9 (2)(a).
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.
 • ClinicCare
 • Prescriba
 • Falck Healtcare
 • SOS
 • Danastar: Der benyttes et sikkert og krypteret mailsystem (Rmail) for at beskytte dine data.

Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe der er behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen §15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel af journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, fx i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Efter periodens udløb destrueres din journal via sikkerhedsmakulering eller sletning i det web baserede journalsystem. Indtil da opbevares journalen elektronisk i ClinicCare – eventuelle fysiske papirjournaler opbevares i aflåst skab.

Dine rettigheder
Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning(”profilering”). I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning af patientjournaler, men alene rettelser, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Du har endvidere ret til at klage til Styrelsen for Patientklager eller rette kontakt til Region Nordjyllands patientvejleder, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling du har modtaget.

Vedrørende brug af cookies
Der benyttes ikke cookie indstillinger på klinikken.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Gitte Schmidt

Algade 25,1
9700 Brønderslev

Tlf. 50 55 33 39
gitte@psykologenicentrum.dk

NB. Jeg træffes dagligt på telefonen mellem kl. 12.00 og 13.00. Du er naturligvis også velkommen til
at lægge en besked på min telefonsvarer, og jeg vil ringe tilbage til dig.